İletişim

            Rekolte Beyannameleri

a) Kooperatif ortakları rekolte beyannamesine göre teslimini taahhüt ettikleri ürünlerin en az % 50`sini veya yönetim kurulu kararıyla farklı bir oran belirlenmiş ise en az belirlenen oranda kooperatife teslim etmek zorundadır. Ortakların teslimini taahhüt ettikleri ürün miktarı, 10 uncu maddenin beşinci fıkrasında belirlenen miktarın % 50`sinin altında olamaz (Deprem, kuraklık, don, su baskını, dolu, yangın, verimin önemli ölçüde düşmesi gibi tabi afetler, bitki ve hayvan hastalıkları gibi ortağın elinde olmayan sebepler saklıdır.).

b) Kooperatif; finansman durumu ve imkanlarını, depolama, işleme ve piyasa koşullarını gözeterek, varlığını ve mali yapısını korumak amacıyla, gerekli gördüğü hallerde o iş yılında alacağı azami ürün miktarını belirleyebilir. Bu durumda, belirlenen azami ürün alım miktarı, eşitlik ve hakkaniyet ilkeleri gözetilerek, ortakların önceki dönemlerde teslim ettiği ürün miktarları, rekolte beyanlarında taahhüt edilen ürün miktarları gibi kriterler kullanılarak ortaklara tahsis edilir ve ortaklar tarafından teslim edilmesi gereken asgari veya azami ürün miktarı saptanır. 

c) Ortaklar ancak kendi üretimleri olan ürünleri kooperatife teslim edebilir. Rekolte beyannamesi vermeyen ortağın o iş yılına ait ürünü ile teslim ettiği ürünün rekolte beyannamesindeki taahhüdünü aşan kısmı ortak dışı ürün olarak alınabilir. (ancak, kooperatife yönetim kurulu kararıyla belirlenen oranları geçmemek üzere ortakların taahhüt üstü teslimatları ortak içi işlem sayılabilir).

ç) Ortaklar, her yıl rekolte vaziyetine göre elde edebilecekleri ürün durumu ile kooperatife teslimini taahhüt ettikleri ürün miktarını kooperatif yönetim kurulunun, kooperatif birliğe bağlı ise birlik yönetim kurulunun belirleyeceği süre içinde ürün hasat döneminden önce rekolte beyannamesi vererek kooperatife bildirmek zorundadır.

d) Rekolte beyannamesinin şekli ile ihtiva edeceği bilgiler kooperatif yönetim kurulunca, kooperatif birliğe bağlı ise birlik yönetim kurulunca belirlenir.

e) Yönetim Kurulu, rekolte beyannamesi verilmesiyle ilgili aldığı kararı, ortakların kolayca haberdar olabilecekleri bir şekilde ve son beyanname verme tarihinden makul bir süre önce ilan eder. Bu ilan, ayrıca varsa Kooperatifin ve bağlı bulunduğu Birliğin internet sitesinden, rekolte beyannamesi verme süresinin sonuna kadar yayınlanır.

 

 

İhaleler Modülü