İletişim

            Sermaye

           Ortaklar, ortaklığa girişte teslimini taahhüt ettikleri ürünün değerinin % 30`u kadar ortaklık payı taahhüdünde bulunur. Girişten sonra, teslim edilen ürün miktarının ortaklığa girişte taahhüt edilen ürün miktarını aşması halinde, aşan kısmın ilgili yıldaki değerinin % 30'u  kadar sermaye taahhüdü artırılır.  

           İlk ortaklık yılına ait ortaklık pay taahhüdüne esas olacak ürün değerinin bulunmasında, cins ve kalite itibarıyla son ürün dönemindeki en yüksek alım fiyatı dikkate alınır.

          Bir ortağın sermaye taahhüdünün toplamı en çok 30 bin TL.`dir. Bu tutar, genel kurul kararıyla artırılabilir.

          Ortak, ürün miktar ve değerinde azalma olduğu gerekçesiyle ortaklık payı taahhüdünü azaltamaz.

          Ortaklık payı taahhüt tutarının tespitinde, 100 (yüz) Türk Lirası`nın altındaki tutarlar dikkate alınmaz.

          Ortaklık payları, ortaklık paylarını ödeme şekli ve süresi düzenlenen ortaklık senedinde gösterilir.

Sermaye Payının Ödenmesi

          Ortaklığa girişte, her bir ortağın taahhüt ettiği sermayenin en az 1/4` ünü peşin ödemesi gereklidir. Ortaklığa girişten sonra, teslimini taahhüt ettiği ürünün miktarını artırarak yeni sermaye taahhüdünde bulunan ortağın artan sermaye taahhüdü tutarının da  1/4`ü peşin olarak tahsil edilir.Ayrıca, ortağın talep etmesi halinde peşin tahsili gereken bu tutarlar, ortağın kooperatife teslim edeceği ilk ürün bedelinden mahsup edilmek suretiyle de tahsil edilebilir.

          Ortağın kalan sermaye payı borçları ise, Kooperatif Birliğe bağlı ise Birliğin de onayı alınarak, 20 (yirmi) taksiti geçmemek üzere, genel kurulca belirlenecek taksit süresi içinde, yılda bir taksit ödemesi olmak üzere, eşit taksitler halinde tahsil edilir. Kooperatif ile ortak arasında bir ödeme planı yapılmış ise, ayrıca ihtara gerek olmaksızın geciktirilen ödemelere, ticari faiz oranı ve geciktirilen gün üzerinden faiz uygulanır.

          Muaccel hale gelen tüm sermaye taahhüt borçları, ortaklara yapılacak ödemelerden mutlaka mahsup edilir.

          Sermaye taahhüt tutarının peşin kısmı ile muaccel hale gelen sermaye taksit borçlarını ödeyinceye kadar ortak, genel kurul toplantılarına katılamaz.

 

 

İhaleler Modülü